HRS_Doberlug_1

Roland Neumann, Kultur-Dezernent Landkreis Elbe-Elster, Babette Werber, Leiterin Museum Schloss Doberlug, Dr. Sebastian Giesen vor Schloss Doberlug, Foto: Carolin Vogel

Roland Neumann, Kultur-Dezernent Landkreis Elbe-Elster, Babette Werber, Leiterin Museum Schloss Doberlug, Dr. Sebastian Giesen vor Schloss Doberlug, Foto: Carolin Vogel